DAI 2019 - Invited Presentation

A Regularized Opponent Model with Maximum Entropy Objective Zheng Tian, Ying Wen, Zhichen Gong, Faiz Punakkath, Shihao Zou, Jun Wang IJCAI'2019
Learning Adaptive Display Exposure for Real-Time Advertising Weixun Wang, Junqi Jin, Jianye Hao, Chunjie Chen, Chuan Yu, Weinan Zhang, Jun Wang, Xiaotian Hao, Yixi Wang, Han Li, Jian Xu and Kun Gai CIKM'2019
Towards Efficient Detection and Optimal Response against Sophosticated Opponents Tianpei Yang, Jianye Hao, Zhaopeng Meng, Chongjie Zhang, Yan Zheng, Ze Zheng IJCAI'2019
Deep Multi-Agent Reinforcement Learning with Discrete-Continuous Hybrid Action Spaces Haotian Fu, Hongyao Tang, Jianye Hao, Zihan Lei, Yingfeng Chen, Changjie Fan IJCAI'2019
Context-Aware Policy Reuse Siyuan Li, Fangda Gu, Guangxiang Zhu, Chongjie Zhang AAMAS'2019
Modelling the Dynamic Joint Policy of Teammates with Attention Multi-agent DDPG Hangyu Mao, Zhengchao Zhang, Zhen Xiao and Zhibo Gong AAMAS'2019
A Dual Reinforcement Learning Framework for Unsupervised Text Style Transfer Fuli Luo , Peng Li , Jie Zhou , Pengcheng Yang , Baobao Chang , Zhifang Sui , Xu Sun IJCAI'2019
Budget-feasible Procurement Mechanisms in Two-sided Markets Weiwei Wu, Xiang Liu, Minming Li IJCAI'2018
Bootstrap Estimated Uncertainty of the Environment Model for Model-Based Reinforcement Learning Wenzhen Huang, Junge Zhang, Kaiqi Huang AAAI'2019
Playing FPS Games With Environment-Aware Hierarchical Reinforcement Learning Shihong Song, Jiayi Weng, Hang Su, Dong Yan, Haosheng Zou, Jun Zhu IJCAI'2019
Learning Attentional Communication for Multi-Agent Cooperation Jiechuan Jiang and Zongqing Lu NeurIPS'2018
A Multi-Agent Communication Framework for Question-Worthy Phrase Extraction and Question Generation Siyuan Wang, Zhongyu Wei, Zhihao Fan, Yang Liu, Xuanjing Huang AAAI'2019
Selling Multiple Items via Social Networks Dengji Zhao AAMAS'2018
Mean Field Multi-Agent Reinforcement Learning Yaodong Yang, Rui Luo, Minne Li, Ming Zhou, Weinan Zhang, Jun Wang ICML'2018
A Deep Reinforcement Learning Framework for Rebalancing Dockless Bike Sharing Systems Ling Pan, Qingpeng Cai, Zhixuan Fang, Pingzhong Tang, Longbo Huang AAAI'2019
Towards Faster Convention Emergence from Multilateral Coordination: A Gist Trace-based Multi-Agent Reinforcement Learning Approach Shuyue Hu, Chin-wing Leung, Ho-fung Leung and Jiamou Liu AAMAS'2019
Value Function Transfer for Deep Multi-Agent Reinforcement Learning Based on N-Step Returns Yong Liu, Yujing Hu , Yang Gao , Yingfeng Chen, Changjie Fan IJCAI'2019
StackDRL: Stacked Deep Reinforcement Learning for Fine-grained Visual Categorization Xiangteng He, Yuxin Peng and Junjie Zhao IJCAI'2018
An Optimal Online Method of Selecting Source Policies for Reinforcement Learning Siyuan Li, Chongjie Zhang AAAI'2018
Modelling the Dynamics of Multiagent Q-Learning in Repeated Symmetric Games: a Mean Field Theoretic Approach Shuyue Hu, Chin-wing Leung and Ho-fung Leung NeurIPS'2019
Coordinated Multiagent Reinforcement Learning for Teams of Mobile Sensing Robots. Chao Yu, Xin Wang, Zhanbo Feng AAMAS'2019
Dynamic electronic toll collection via multi-agent deep reinforcement learning with edge-based graph convolutional network representation Wei Qiu, Haipeng Chen, Bo An IJCAI'2019
Optimal interdiction of urban criminals with the aid of real-time information Youzhi Zhang, Qingyu Guo, Bo An, Long Tran-Thanh, Nicholas Jennings AAAI'2019
PT-ISABB A Hybrid Tree-based Complete Algorithm to Solve Asymmetric Distributed Constraint Optimization Problems Yanchen Deng, Ziyu Chen, Dingding Chen, Xingqiong Jiang, Qiang Li AAMAS'2019
Fully Parameterized Quantile Function for Distributional Reinforcement Learning Derek Yang, Li Zhao, Zichuan Lin, Jiang Bian, Tao Qin, Tie-Yan Liu. NeurIPS'2019
Hierarchical Reinforcement Learning with Advantage-Based Auxiliary Rewards Siyuan Li, Rui Wang, Minxue Tang, Chongjie Zhang NeurIPS'2019
Bridging by Word: Image-Grounded Vocabulary Construction for Visual Captioning Zhihao Fan , Zhongyu Wei , Siyuan Wang, Xuanjing Huang ACL'2019
Multi-unit Budget Feasible Mechanisms for Cellular Traffic Offloading Jun Wu, Yuan Zhang, Yu Qiao, Lei Zhang, Chongjun Wang, and Junyuan Xie AAMAS'2019
SA-IGA: amultiagent reinforcement learning method towards socially optimal outcomes Chengwei Zhang, Xiaohong Li, Jianye Hao, Siqi Chen, Karl Tuyls, Wanli Xue, Zhiyong Feng JAAMAS'2019
Cooperation Enforcement and Collusion Resistance in Repeated Publi c Goods Games Kai Li, Dong Hao AAAI'2019
Regret Minimization for Reinforcement Learning by Evaluating the Optimal Bias Function Zihan Zhang NeurIPS'2019
Cascaded algorithm-selection and hyper-parameter optimization with extreme-region upper confidence bound bandit Yi-Qi Hu, Yang Yu and Jun-Da Liao IJCAI'2019
Environment reconstruction with hidden confounders for reinforcement learning based recommendation Wenjie Shang, Yang Yu, Qingyang Li, Zhiwei Qin, Yiping Meng and Jieping Ye KDD'2019
A deep bayesian policy reuse approach against non-stationary agents Yan Zheng, Zhaopeng Meng, Jianye Hao, Zhangzong Zhang, Tianpei Yang, Changjie Fan NeurIPS'2018
Independent Generative Adversarial Self-Imitation Learning in Cooperative Multiagent Systems Xiaotian Hao, Weixun Wang, Yaodong Yang, Jianye Hao AAMAS'2019